Over de nieuwe school

Een tweetal weken geleden maakte het gemeentebestuur bekend dat er mogelijk een nieuwe school zal gebouwd worden aan de Kasteellei.

Dit plan is niet zomaar plots komen aanwaaien. Het is een denkpiste die naar voor is gekomen na 8 maanden intensief werken rond het dossier 'lagere school'.

We zijn vertrokken vanuit het toekomstige capaciteitstekort. Als we niets ondernemen, zal er de volgende jaren niet voor alle Wijnegemse kinderen plaats zijn in een lagere school in Wijnegem. We zien het dan ook als onze taak om de capaciteit uit te breiden. Tegelijk gaan we ervan uit dat we deze uitbreiding op een kwaliteitsvolle manier moeten kunnen doen: het pedagogische project van de school moet gewaarborgd worden én de kinderen moeten in een kwalitatieve omgeving school kunnen lopen (goede gebouwen, voldoende ruimte,...). Bijkomend is er een oplossing nodig voor de muziekacademie: de inspectie gaf immers een negatief verslag m.b.t. de accommodatie van de muziekacademie. Tenslotte wilden we 'oud Wijnegem', de buurt rond de school, hertekenen: deze buurt kan best wat extra groen en open ruimte gebruiken.

Vanaf januari hebben we de gesprekken met het gemeenschapsonderwijs (GO!) terug opgestart. Het vorige bestuur had immers verkennende gesprekken gehad m.b.t. een overname van ons gemeentelijk onderwijs. Zij waren er echter niet uitgeraakt welke keuze gemaakt diende te worden.

Het voorstel dat we ontvingen van het gemeenschapsonderwijs was voor ons onvoldoende: op accommodatievlak konden wij echt niet akkoord gaan met het plan dat voorlag. Door niet samen te gaan met het gemeenschapsonderwijs, kiezen we tegelijk om zelf actor te blijven door zelf gemeentelijk onderwijs aan te bieden. Zo hebben we ook 100% garantie dat het door het leerkrachtenteam sterk opgebouwde project kan blijven bestaan.

De optie om de school uit te breiden op de huidige locatie bleek onhaalbaar: 6 klassen + refter + turnzaal + bijkomende extra klassen uitbouwen, samen met een aanpassing en uitbreiding van de muziekacademie bleek niet haalbaar op de huidige locatie. Bijkomend belangrijk punt: de 70% subsidies voor nieuwbouw die we van de Vlaamse overheid kunnen verkrijgen, gelden enkel voor nieuwbouw (dus geen renovatie), voor permanente gebouwen (dus geen containerklassen) en enkel voor basisonderwijs (en dus niet voor een muziekacademie).

Als derde optie zijn we dan beland bij een nieuwe locatie, die we vonden in de Kasteellei.
Voordelen: mooie groene locatie voor kinderen om school te lopen, 70% subsidie van de volledige nieuwbouw, gronden die al eigendom zijn van de gemeente, gelegen naast sportcentrum waardoor we weinig sportinfrastructuur in de school moeten bouwen, en de kans om een energiezuinige passiefschool te bouwen.

De mobiliteit zien we als een belangrijk aandachtspunt in de wijk Zevenbunder. We gaan er echter van uit (en merken het in de gesprekken nu al), dat de nieuwe school een opportuniteit kan zijn om echt iets aan het verkeer te doen in de betreffende wijk, en dan vooral op de aansluiting aan de brug.

We merken dat er ondertussen heel wat verschillende suggesties voor een alternatieve locatie (tegenover Kasteellei) de ronde doen. Sommige ervan lijken echt onhaalbaar:

  • op gronden aan de Merksemsebaan: deze gronden zijn geen eigendom van ons en bestemd voor sociale woningbouw (de ontwerpen hiervoor zijn ondertekend in de vorige legislatuur)
  • op gronden aan de Veldstraat: deze zijn eigendom van het gemeenschapsonderwijs, niet van de gemeente
  • op gronden aan 'de Wip': deze gronden zijn niet onze eigendom; bovendien te klein voor de bouw van een nieuwe school met alle nodige accomodatie

Tijdens de gemeenteraad van december gaf het gemeentebestuur nogmaals aan dat het de intentie heeft een school te bouwen in de Kasteellei, maar dat we valabele alternatieven de volgende maanden verder willen onderzoeken.

Categorie: 

Reacties

5


Beste, Alles in overweging genomen is de bouw van een nieuwe school in de Kasteellei waarschijnlijk de beste oplossing. Uw aangehaalde argumenten zijn zeer logisch en duidelijk. Een bijkomend voordeel is dat de buurt rond de huidige locatie van de school hierdoor ook ontlast wordt. Drie scholen, een muziekacademie en een loskade van een supermarkt op zo'n kleine oppervlakte is van het goede teveel. Alle voorstellen om de school elders te bouwen zijn behalve uw tegenargumenten ook belastend voor de mensen die daar wonen. Met alle begrip voor het protest van de bewoners van de Kasteellei. We lijden nu eenmaal allemaal aan het NIMB-syndroom. Ik zou ook tegen zijn moest ik daar wonen. Als u uw belofte inzake infrastructuur, vlotte en veilige verkeersdoorstroming e.d. kan waarmaken dan zal het een verrijking voor gans Wijnegem zijn.


Da's waar, objectief gezien, lijkt het een logische beslissing. Maar u haalt het probleem hier al aan : het verkeer. Hoe hard Groen! en Durf! ook roepen dat ze het fietsen willen promoten hier in Wijnegem, het verhuisplan zal het aantal leerlingen dat per auto naar school gebracht worden met een veelvoud verhogen. En dat is waar veel wijkbewoners bang voor zijn. Met enkel de aanleg van een ringfietspad door het park (waar komen de aansluitingen met het bestaande wegennet ?) zal men dat niet kunnen bijsturen ! En lichten aan de Lindenlei, daar bestaat geen eenduidige goeie oplossing voor. Hier dringen zich meer vastberaden akties op, met als doel de mentaliteit te veranderen ! Met de auto verplaatsingen maken binnen het dorp is not done ! En kinderen met de wagen naar de school brengen moet heftig ontmoedigd worden, bvb door een autovrije straal van 300m rond de school tijdens de piekuren. Enkel zo zal men de 'groene' doelstellingen kunnen waarmaken, anders blijft dat maar dode letter; verkiezingspraatjes.


Beste Frank,

Dank voor je begripvolle reactie. De bedoeling van de huidige beleidsploeg is om op vele terreinen een evenwicht te vinden. Evenwicht tussen:

  • Open ruimten en bebouwing
  • Druk verkeer en trage wegen
  • “Generatiewijnegemnaren” en nieuwe inwoners

Zoals vermeld, dus ook inzake verkeer. De Wijnegemnaar moet er van overtuigd worden, dat hij voor zijn korte verplaatsingen meer te voet dient te doen of de fiets op moet. Wijnegem is qua oppervlakte echt niet zo groot. Wij zullen de bestaande fietsverbindingen verder verfijnen, trage wegen aanleggen zodat het gebruik hiervan een evidentie zal worden.

Wat het kruispunt Turnhoutsebaan/Stokerijstraat en Lindenlei betreft werken de Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaamse Gewest, de NV De Scheepvaart en het Gemeentebestuur intens samen om de best mogelijke oplossing te vinden. Verkeerslichten, die voor meer veiligheid en vlotte doorstroming zullen zorgen worden voorzien. De trage weggebruiker zal van uit de Stokerijstraat onder de brug door kunnen om zo zijn weg te vervolgen. Zoals je ziet maken we er werk van. Wij vragen van onze inwoners enkel nog wat geduld en vertrouwen.

Vriendelijke groeten,
Luc Monsieurs



Beste Dirk,

Bedankt voor je inbreng in het debat. Je geeft het zelf aan, het is een kwestie van, sensibilisering/mentaliteitsverandering.

Laat dit nu een belangrijke, zo niet de belangrijkste opdracht binnen het mobiliteitsgebeuren zijn. Hieraan willen we werken. De aansluiting van de “ringweg” zal gebeuren in functie van het netwerk van trage wegen welke we in de zuidkant van Wijnegem wensen te verwezenlijken. Als aansluitingspunten denken we aan de:

  • Wommelgemsteenweg
  • Eikenlaan
  • Pastorijlaan
  • Lindenlei

Met de geplande aankoop van Domein “De Leeuw”, een optie op de verwerving van een centraal gelegen “groen” binnen gebied de verwezenlijking van een groen buurtplein, hoek Bergenstraat- Schoolstraat en het openstellen van trage wegen tonen aan dat onze ploeg het landelijk karakter van onze gemeente wenst te handhaven/herstellen.

Vriendelijke groeten
Luc Monsieurs



De mogelijkheid om uitbreiding van de Gemeenteschool dan toch in de Veldstraat te realiseren, beschouw ik als de ideale oplossing, ondanks het feit dat wij in diezelfde Veldstraat wonen.

* Sluit aan bij de huidige Gemeenteschool. Een deel van de gebouwen kan waarschijnlijk behouden blijven mits renovatie. Een volledig nieuwe school willen bouwen is ook een vorm van verkwisting subsidiëring of niet. De muziekschool kan geïntregreerd worden, zo zijn de gebouwen maximaal benut. Goed idee.

* Centrale ligging, op korte afstand van de hoofdwegen, veel beter dan de Kasteellei.

* 1 verkeersplan uit te werken voor 3 scholen samen: Oefenschool, Annuntia en Gemeenteschool. Spreiding van autoverkeer met 'overal hinder': met de auto tot zo dicht mogelijk bij het klaslokaal van je eigen kind rijden? Of 1 centrale kiss and ride zone inrichten?

* Er is veel ruimte (terrein van 15.000 m²). Toch graag zo zuinig mogelijk omspringen met de open ruimte die gebouwen onvermijdelijk innemen. Kinderen moet men ook letterlijk de ruimte kunnen geven.

* Geen architectenwedstrijd uitschrijven zoals destijds bij het jeugdcentrum. Dit lijdt tot verspilling van ruimte en geld.

* Een toegankelijke school: multifunctioneel zodat de buurt, inwoners van Wijnegem, (sport)verenigingen buiten de schooluren gebruik kunnen maken van bepaalde faciliteiten.

* Bebouw de hoek Bergenstraat-Schoolstraat opnieuw of maak er de kiss en ride zone van verschillende scholen. Of voorzie daar de fietsenstalling van de school en verwijder de oude op de huide speelplaats. Maak een deel van het schoolterrein toegankelijk na de schooluren.

* Verkwansel als gemeente nooit een deel van deze gronden aan een projectontwikkelaar bij voorbeeld om kosten te drukken. Centrale gronden als deze zijn voor alle bewoners van Wijnegem veel te belangrijk. Uit handen geven is voor altijd.