Groene golf op de Houtlaan voor minder lawaai en ongevallen?!

Houtlaan; maximum snelheid ; verkeersveiligheid

Een verlaging van de maximumsnelheid op de Houtlaan verhoogt voor Durf! de veiligheid en de leefkwaliteit van Wijnegem. Durf! is dan ook voorstander om de maximumsnelheid te verlagen naar 70km/u.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de maximumsnelheid op alle gewestwegen aangepast naar 70km/u. Plaatselijk kan er hiervan afgeweken worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt voor om de max. snelheid van de Houtlaan op grondgebied Wijnegem op 90km/u te houden.

Durf! vindt dit een gemiste kans en stelt voor om op de Houtlaan ook de max. snelheid van 70km/u in te stellen. Het College van Burgemeester en Schepenen maakte een motivering op om AWV te overtuigen naar 70km/u te gaan voor de Houtlaan.

Een lagere maximumsnelheid op de Houtlaan heeft immers heel wat voordelen.

Een verlaging van deze max. snelheid zorgt voor heel wat minder geluidshinder. Dit hebben verschillende buurten kunnen ervaren tijdens de werken aan de verhoging van de brug. Bovendien komt de deels in aanbouw zijnde nieuwe wijk pal aan de Houtlaan te liggen.

De Houtlaan heeft nog steeds enkele 'zwarte punten' in de ongevalsstatistieken. Een verlaging van de maximumsnelheid zorgt sowieso voor minder ongevallen.

Bovendien lijkt het ons onverstandig om op eenzelfde traject verschillende snelheidsregimes te hanteren. In het voorstel van AWV zou je, komende van Schilde tot aan het rondpunt van Wommelgem, achtereenvolgens 70, 90, 70 en 50 km/u als max. snelheid moeten aanhouden.

Tenslotte lijkt het ons goed om een zgn. 'groene golf' in te voeren. Chauffeurs die zich houden aan de max. snelheid komen op hun traject telkens een groen licht tegen, wat de doorstroming bevordert.

Een verlaging van de maximumsnelheid op de Houtlaan verhoogt voor Durf! de veiligheid en de leefkwaliteit van Wijnegem.

Reacties

2


Het zou al niet slecht zijn mocht de maximumsnelhied van 90 km/h ook daadwerkelijk nageleefd worden. Vele bestuurders gedragen zich immers als op een autostrade, en vliegen mij voorbij, hoewel ik 90 km/h rij !


Spijtig. Een hogere snelheid zorgt voor meer lawaaihinder. Vermits er geen geluidswerende maatregelen voorzien worden in de omgeving van de nieuwe verkaveling 'De Wervehoef' is dat dubbel spijtig.